num 2 steigerverhuurassen

Algemene voorwaarden van Steiger verhuur Assen

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gedaan door en/of aangegaan met Steiger Verhuur Assen, verder te noemen SVA, en de Huurder betreffende de verhuur, montage, demontage, en transporten van Steigermaterialen in de ruimste zin van het woord.

 

Steiger verhuur Assen (SVA) is een handelsnaam van Rinketbouw

Gevestigd: Eem 20 9406 HW Assen

K.v.k.nr: 04078086

Bezoekadres: Zendmastweg 14

9405CE Assen

UITSLUITEND OP AFSPRAAK!

2. Afwijkingen, wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn niet verbindend, tenzij schriftelijk of digitaal door SVA bevestigt. Voorwaarden in de overeenkomst die afwijken van een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden schroten de werking van de overige bepalingen niet op.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en treden SVA en de Huurder in overleg ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/ vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Tenzij van rechtswege anders wordt besloten.

4. Eventuele algemene voorwaarden van de Huurder zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of per mail aanvaard door SVA.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen en identiteitsvaststelling huurder

 

1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk het tegendeel is bedongen.

2. Offertes zijn geldig tot een maand na datum genoemd in de offerte.

3. SVA behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van een overeenkomst onder meer afhankelijk te stellen van de kredietwaardigheid van Huurder.

4. Door SVA uitgebrachte offertes zijn onder voorbehoud van eventueel kennelijke type- en/of drukfouten in tekst en prijs. Een overeenkomst tussen SVA en Verhuurder komt eerst tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door SVA of een digitale bevestiging.

Identiteitsvaststelling

5. Aangaande de acceptatie van huurders die uit hoofde van hun beroep (lees bedrijfsmatig) materialen huren van SVA kan de verhuurder u vragen om een uitdraai van het handelsregister te overleggen waarbij u fysiek of via een live beeldverbinding gevraagd wordt om zich als tekenbevoegde te identificeren middels uw ID-kaart of rijbewijs. Een tussen optie is dat verhuurder zelf een uitdraai opvraagt en de ID-controle op bovenstaande wijze geschied. Tevens is verhuurder gerechtigd bij offertes boven de €750 een aanbetaling te verlangen van ½ van het factuurbedrag en boven €1500 het gehele bedrag. Restanten zullen dan achteraf met u verrekend worden.

6. Voor particuliere klanten kan SVA u vragen om een recent poststuk van een officiële instantie (o.a. bank, overheid, telefoonmaatschappij of werkgever) te overleggen en dit middels een ID check te verifiëren.

Artikel 3 Prijzen

1. De huur- en montageprijzen zoals door SVA worden voorgesteld doormiddel van een offerte zijn vrijblijvende prijzen, exclusief btw en overige heffingen en/of belastingen van overheidswege.

2. De in een offerte of door SVA ondertekende overeenkomst vermelde bedragen zijn die, welke gelden ten tijde van de aanbieding respectievelijk ondertekening van de overeenkomst door SVA.

Huur

4. De verschuldigde huurprijs is exclusief montage, demontage, verankerings-materialen en transportkosten welke wordt berekend vanaf de dag waarop de materialen, in het magazijn van SVA, volgens de overeenkomst ter beschikking staan van de Huurder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, tot en met de overeengekomen beëindigingsdatum dan wel indien geen beëindigingsdatum is overeengekomen de datum waarop de materialen bij SVA zijn terugbezorgd dan wel door SVA zijn opgehaald.

5. De materialen worden verhuurd voor periodes van een volle dag van max. 24 uur of per volle weken, te rekenen in periodes van zeven (7) opeenvolgende dagen. 

6. Officiële vorstverletdagen, vakantiedagen, gemiste dagen door staking of calamiteiten komen volledig voor rekening en risico van Huurder en tellen dan ook volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs.

Montage

7. Voor de overeengekomen door SVA te verrichten montagewerkzaamheden gelden de tarieven zoals deze op de website staan vermeld, of u zijn medegedeeld dit onder voorbehoud van kennelijke type- en/of drukfouten in tekst en prijs.

8. De overeenkomst tot het verrichten van montagewerkzaamheden is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werkuren. SVA is gerechtigd voor overwerk en ander buitengewone omstandigheden aan de Huurder extra toeslagen in rekening te brengen. Kosten voortvloeiend uit wijziging van veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van de Huurder.

Transport

9. SVA kan transport van de gehuurde materialen verzorgen. De Transportkosten worden gerekend vanaf het magazijn. Tarieven vindt u op de website of worden u medegedeeld, onder voorbehoud van kennelijke type- en/of drukfouten in tekst en prijs. De huurder mag ook zelf transport regelen, echter wel op eigenkosten en voor eigen risico.

Artikel 3 Facturering en Betaling

1. Facturering van de huurprijs en/of montage prijs geschiedt bij aanvang van de huur c.q. de montage tenzij anders is overeengekomen.


2. Alle betalingen die krachtens deze algemene voorwaarden aan SVA dienen te worden voldaan bij aanvang van de huur per pin of contant of dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op de in de factuur aangegeven rekening(en) te zijn bijgeschreven, wanneer er is overeengekomen dat de betaling voor de verhuur op rekening plaats vindt.

3. Indien huurder uit hoofde van zijn beroep (lees bedrijfsmatig) materialen huurt van SVA is hij op de volgende wijzen gehouden aan betaling: huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling, zowel als natuurlijk persoon, ondernemer, onderneming, DGA/bestuurder en (mede)-eigenaar.
Voor particulieren gelden dat huurder persoonlijk verantwoordelijk is voor betaling van de huursom.


4. Indien de Huurder niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn aan de betalingsverplichtingen voldoet:

 • Is de huurder van rechtswege vanaf de 15e dag na de betaaldatum rente verschuldigd overeenkomstig met het wettelijk rentetarief over het openstaande factuurbedrag.

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/hoogte-wettelijke-rent )

 • De huursom zal na de eerste herinnering verhoogd worden met incassokosten conform de wettelijk geldende percentages (Tot €2500 15% van het factuur bedrag) met een minimum van €40, echter wanneer de huurder uit hoofde van zijn beroep (lees bedrijfsmatig) materialen huurt van SVA zal het minimumbedrag €150 bij vorderingen tot €1000 bedragen, daarboven is het minimum € 250 tot €1670 daarna volgens de wettelijke staffel. (Lees een business to business overeenkomst).
  De opbouw voor B-B is: € 40 direct opeisbare kosten en €110 (of 210) voor de gemaakte incasso
  Een aanzegging van deze verhoging zal vermeld worden in de herinneringsbrief, echter wanneer de huurder uit hoofde van zijn beroep materialen huurt, zal de verschuldigde verhoging krachtens deze algemene voorwaarden in rekening worden gebracht en mag SVA ervan uitgaan dat de huurder hiervan heeft kennisgenomen.
 • Mocht de huurder in verzuim blijven zal SVA in het uiterste geval overgaan tot opeisen van de openstaande vorderingen. De huurder is dan naast het verschuldigde totaalbedrag ook gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 • Alle betalingen die door of namens Huurder geschieden zullen eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten worden gebracht en daarna in mindering op de hoofdsom. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening, tenzij anders schriftelijk of digitaal door partijen overeengekomen. SVA is te allen tijde gerechtigd van de Huurder te verlangen dat deze een bankgarantie afgeeft ter zake van hetgeen aan SVA verschuldigd is.
 • Leid het niet voldoen de facturen tot een gerechtelijke procedure dan geldt dat wanneer de huurder uit hoofde van zijn beroep (lees bedrijfsmatig) materialen huurt van SVA:
  Wanneer er op een zeker moment 2 of meer facturen openstaan, conform de administratie van SVA, aan het begin of tijds een incassotraject, waarbij de facturen gevoegd worden (tot een gezamenlijke vordering) met een waarde van €750 incl. Btw of meer, dan zullen de kosten voor een eventuele rechtszaak, welke ingesteld wordt om de vordering te verkrijgen, krachtens deze algemene voorwaarden, volledig voor rekening van de huurder komen, voor de aansprakelijkheid hierin verwijzende naar art 3.3 van deze AV.
  Voor het starten van een vorderingstraject zal SVA eerst, in alle redelijkheid, buitenrechte trachten de vordering voldaan te verkrijgen.
  De aanspraak op de juridische kosten, zoals hierboven benoemd, kan teniet worden gedaan door volledige voldoening van alle openstaande facturen welke meegenomen zijn in het incassotraject. Blijft volledige voldoening uit, dan zal de aanspraak in deze blijven bestaan tot het moment dat alle openstaande vorderingen zijn voldaan.

5. SVA is gerechtigd om tussentijds een deelfactuur te versturen als de huur een langere periode behelst. Hierbij gelden voor de deelfactuur eveneens de bepalingen uit art. 3.3

6. SVA is gerechtigd alle verbintenissen, welke zij, hierin maakt het uit of SVA de leverancier of ontvanger is, zijn aangegaan met de huurder, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering ten aanzien van SVA niet nakomt. Indien de Huurder meer dan dertig (30) dagen in verzuim blijft, is SVA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Huurder aanspraak op schadevergoeding kan maken, maar onverminderd het recht van SVA op volledige schadevergoeding.

7. SVA kan voor het beheren van het debiteurenbestand gebruikmaken van diensten van derden. De huidige partner hierin is: MKB Incasso Drenthe.

Artikel 4 Aflevering en Risico


1. De voor de montagewerkzaamheden bepaalde tijd is vastgesteld in de verwachting dat SVA de aflevertijd kan nakomen en de montagewerkzaamheden als ten tijde van de aanbieding voorzien kan uitvoeren en geldt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, als bij benadering en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
De enkele overschrijding van een bepaalde tijd brengt SVA niet in verzuim. In geval van tijdverlies wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle omstandigheden in aanmerking genomen – redelijk is en zijn de kosten, verbonden aan deze verlening voor rekening van de Huurder, onverminderd het bepaalde in artikel 7 (Aansprakelijkheid).

3. Vanaf het moment dat SVA de materialen of een gedeelte daarvan in het magazijn beschikbaar gesteld heeft aan de huurder of op de plaats van bestemming heeft afgeleverd gaat het risico van diefstal, verlies en beschadiging van deze materialen over op de Huurder.

4. De Huurder is eveneens aansprakelijk voor beschadiging en vermissing van materialen of gereedschappen die aan Rinketbouw toebehoren, die bij de montage zijn aangewend en op de plaats van montage zijn achtergebleven ten behoeve van de montagewerkzaamheden.

5. De huurder zal zorgdragen voor een opbouwlocatie, zodat SVA zonder hinder van enig obstakel de steiger kan opbouwen. Obstakels, roerende en onroerende zaken dienen, voor zo ver als mogelijk, te zijn verwijderd van de opbouw locatie, schade aan nog aanwezige obstakels, roerende en onroerende zaken is voor risico van de huurder. ( zie 7.3)

Artikel 5 Acceptatie en nakoming

Indien de Huurder bij aflevering van de materialen of na montage van de door SVA afgeleverde materialen zich – al dan niet stilzwijgend – akkoord verklaart met kwaliteit en toepasbaarheid, wordt de Huurder geacht het steigermateriaal en de constructie daarvan te hebben goedgekeurd en heeft oplevering plaats gevonden. Hieronder valt ook een inspectie op eventuele bestaande beschadigingen. Eventuele daarna aangetroffen onregelmatigheden en/of ondeugdelijkheden met betrekking tot kwaliteit en toepasbaarheid van de afgeleverde materialen dienen binnen twee (2) werkdagen, na ontdekking, te worden gemeld. Hierbij wordt verlangd dat de melding wordt onderbouwd met een foto. (Op grond van art. 7:206BW).

Ter verduidelijking: de huurder moet zelf de gehuurde materialen inspecteren op beschadigingen of afleverfouten en dient dit voor zover mogelijk te onderbouwen met foto’s.

Artikel 6 Garantie

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 (Aansprakelijkheid) garandeert SVA de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door SVA afgeleverde montagewerkzaamheden en dat deze werkzaamheden op een zo veilige en nette manier worden verricht. Tevens staat SVA voor de kwaliteit van de gehuurde materialen.

2. SVA verplicht zich om door SVA onjuiste montages, voor zover onder lid 1 van dit artikel vallend, op zijn kosten te herstellen. Op de Huurder rust de bewijslast van eventuele ondeugdelijkheid c.q. onjuistheid.

3. Het is een huurder niet toegestaan om zonder toestemming van SVA onderdelen te repareren of te vervangen indien er sprake mocht zijn van kwaliteitsverschil in de gehuurde steigermaterialen. Indien dit zonder toestemming van SVA toch plaatsvindt, ook wanneer dit door derden geschiedt, dan is SVA ontslagen van al zijn verplichtingen tegenover de Huurder.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. SVA is alleen aansprakelijk voor zaaks-beschadiging en letselschade, aan personen en zaken van de huurder door een aantoonbaar gebrek in het gehuurde als mede in de montage werkzaamheden, grove schuld of opzet. SVA zal nooit meer schadevergoeding uitkeren dan welke door de verzekeraar wordt uitgekeerd op basis van de afgesloten polis. Aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, die door de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde materialen, verrichte montagewerkzaamheden en verstrekte adviezen wordt veroorzaakt, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. SVA is, indien de huurder uit hoofde van zijn beroep een steiger huurt, niet aansprakelijk voor schade aan derden veroorzaakt door of in verbant met de huur van steigermateriaal.

2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Huurder de schade onmiddellijk na het ontstaan daarvan schriftelijk of digitaal bij SVA meldt.

3. Indien SVA bij de uitvoering van de overeenkomst schade veroorzaakt aan goederen van de Huurder, welke schade noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst en mitsdien onvermijdelijk is, is SVA voor die schade niet aansprakelijk. SVA is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan aan bloempotten, planten, tuinmeubelen en dakbedekkingen/pannen. (Zie ook 4.5)

Artikel 8 Verzekering/ risico

 1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen en bevestigd door SVA, rusten alle verzekerbare risico’s vanaf het moment van aflevering van de materialen op de Huurder. De huurder dient te zorgen dat de risico’s zijn verzekerd of wordt, indien er schade ontstaat zonder verzekeringspolis, hiervoor verantwoordelijk gehouden, op een zodanige wijze dat SVA nimmer financieel schade lijdt, als er schade ontstaat aan hetgeen wat verzekerd had dienen te zijn. SVA is gerechtigd een kopie van de betreffende polis te vragen. SVA zal bij constatering van schade aan het gehuurde foto’s maken.
 1. Wat in lid A vermeld is geldt niet wanneer de huurder bij SVA ervoor kiest de schadeafkoopregeling af te nemen. Hiervoor gelden de aanvullende voorwaarden: voorwaarden schadeafkoopregeling Steiger Verhuur Assen (KLIK HIER).

Artikel 9 Overmacht

Onder overmacht worden alle feiten en omstandigheden verstaan die buiten de invloedssfeer van SVA liggen en op grond waarvan redelijkerwijze van SVA uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen de volgende omstandigheden, maar niet beperkt tot die omstandigheden: niet tijdige levering door toeleveranciers, acute ziekte van personeel, acuut gebreken in hulp- en transportmiddelen, brand, gebrek aan grond- en hulpstoffen, brandstoffen, elektriciteit, ijzel, sneeuw, natuurrampen en soortgelijke belemmerde omstandigheden.

Artikel 10 Verplichtingen de Huurder bij huur c.q. montage

1. De Huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor in de huur genomen materialen vanaf het tijdstip van aflevering als bedoeld in artikel 4, 7 en 8 tot de terugkeer van het materiaal in het magazijn van SVA. Geleverde materialen, worden volgens afspraak of opgehaald of afgeleverd in het magazijn op de afgesproken tijd.

2. Het is de Huurder niet toegestaan het materiaal onder te verhuren, ten verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Het is de Huurder evenmin toegestaan zonder toestemming van SVA het materiaal van de plaats en/of werken waarvoor deze bestemd zijn te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen en/of wijzigingen in het door SVA aangeleverde en gemonteerde materiaal aan te brengen en/of dat materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor dit krachtens de overeenkomst met de Huurder is bestemd. Het is de Huurder evenmin toegestaan deze verwijderingen en/of verplaatsingen en/of opstellingen en/of wijzigingen door derden te laten uitvoeren of het materiaal door derden te laten gebruiken.

3. De Huurder verplicht goede zorg te dragen voor het materiaal en het materiaal tegen vervangingswaarde verzekerd te houden ter zake schade, risico, vermissing en diefstal, of in dien dit niet lukt dan zal huurder voor het voornoemde zelf aansprakelijk zijn, als ware het verzekerd.

4. De Huurder is verplicht bij iedere retourzending van materiaal van SVA, om welke reden dan ook, SVA daarvan per mail of telefonisch 24 uren van tevoren op de hoogte te brengen. De Huurder is verder verplicht alle tijdens de huurperiode aan het materiaal ontstane schade, veroorzaakt door wat dan ook, te vergoeden, uitgezonderd normale slijtage.

5. Nadat SVA het materiaal terug heeft ontvangen, kan zij binnen een redelijke termijn de Huurder aansprakelijk stellen voor de aan het materiaal geconstateerde schade.

6. Gedurende de huurtermijn is de Huurder verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. De huurder is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit het niet in acht nemen van die voorschriften.

7. Indien verhuur van het materiaal in gemonteerde staat is overeengekomen en de montage c.q. demontage van het materiaal wordt vertraagd door overmacht aan de zijde van SVA zal zulks geen wijziging ten gevolge hebben ten aanzien van de overeengekomen datum van ingang huur.

8. In geval overeengekomen is dat het materiaal aan het eind van de huurtermijn door SVA zal worden afgehaald, zal de Huurder het materiaal na voorafgaande mededeling transport gereedhouden. Extra kosten ten gevolge van niet nakomen van deze verplichtingen kunnen door SVA in rekening worden gebracht.

9. De Huurder is ervoor verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen rekening en risico:

a. Dat de constructie van het gebouw, waarin, waaraan, waarop of waartoe de materialen worden gemonteerd, daarvoor geschikt is;
b. dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door SVA te verrichten montagewerkzaamheden zijn gebaseerd, zijn geverifieerd en de opgegeven maten en andere gegevens zijn gecontroleerd en correct zijn;
c. dat de werkzaamheden welke verband houden met maar behorend tot de opdracht van SVA op juiste wijze en tijdig zijn verricht;
d. dat eigen voorschriften en aanwijzingen van de Huurder tijdig voor aanvang van de montage c.q. demontage in het bezit zijn van SVA, bij gebreke waarvan SVA niet aan zulke voorschriften c.q. wijzigingen is gehouden;
e. Dat alle zich op het (on)bewoonde bouwterrein bevindende hindernissen voor de aanvang van de montagewerkzaamheden zijn verwijderd, hinderlijke niveauverschillen in de ondergrond zijn geëgaliseerd en dat de ondergrond sterk genoeg is om de door SVA op te richten constructie te dragen. Het terrein dient twee a drie meter gemeten vanaf de gevel vrij te zijn van obstakels zoals bloempotten, tuinmeubilair en planten;
f. dat de plaats van montage c.q. demontage bereikbaar is voor de transportmiddelen van SVA;
g. dat de Huurder in het bezit is van alle voor de te verrichten montage- c.q. demontagewerkzaamheden vereiste vergunningen;
h. dat de Huurder alle geldende overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht neemt;
i. dat er een wandcontactdoos met 220V op redelijke afstand beschikbaar is en dat in de ruimte waarin eventueel wordt gewerkt redelijke werkomstandigheden aanwezig zijn;
j. dat de montage- c.q. demontagewerkzaamheden zonder stoornis kunnen verlopen en dat met name geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd, die een ongestoorde montage c.q. demontage verhinderen;
k. dat de aangevoerde doch niet gemonteerde goederen, alsmede gereedschappen kunnen worden opgeslagen op door  SVA toegankelijke plaatsen, die geëigend zijn voor de opslag van deze goederen en gereedschappen, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Huurder voor deze goederen zelve;
l. dat er kosteloos passende voorzieningen voor personeel van SVA te plaatse aanwezig zijn en dat de door SVA gemonteerde steigers en steigerconstructies overeenkomstig de toepasselijke overheidsvoorschriften zijn geaard;
m. dat de eventueel verschuldigde rechten, waaronder precario, tijdig zijn voldaan en dat eventueel verplicht straatmeubilair, zoals afzettingen en verlichting, is aangebracht..
n. dat aan SVA het juiste vulmiddel ter beschikking wordt gesteld om de ankergaten van gemonteerde steiger(constructie)s te dichten. Voor zover de Huurder dit nalaat zal SVA op eigen kosten voor afdichting van de ankergaten zorgdragen door middel van een neutraal vulmiddel.

Artikel 11 Beëindiging

1. Indien de Huurder een of meerdere van zijn verplichtingen in deze algemene voorwaarden genoemd of in een nadere overeenkomst met SVA gespecificeerd niet of niet geheel nakomt wordt deze geacht een zodanige tekortkoming zijdens de Huurder te zijn dat SVA gerechtigd is te allen tijde door een aangetekend schrijven of per mail, met onmiddellijke ingang en zonder schadeplichtigheid jegens de Huurder, en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de Huurder te beëindigen of te ontbinden. Alle schade die hieruit voortvloeit voor SVA komt geheel voor rekening van de Huurder.

2. Bij overeenkomsten voor onbepaalde duur kan de Huurder met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) week de huurovereenkomst beëindigen, met inachtneming overigens van de van toepassing zijnde en blijvende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

3. Bij beëindiging van de overeenkomst om wat voor reden dan ook behoudt SVA de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst voor de Huurder voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van schade aan materialen en onderdelen daarvan c.q. vermissing daarvan.

4. Al hetgeen de Huurder na beëindiging van de huur nog aan SVA verschuldigd is ter zake niet betaalde facturen of eventueel te vergoeden schade, wordt door SVA per mail of op schrift verzonden aan huurder en dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden vergoed.

5. Het demonteren en retourneren van het materiaal zal door SVA geschieden, binnen twee (2) werkdagen na beëindiging van de overeenkomst; de Huurder blijft in die periode aansprakelijk voor het materiaal.

6. De materialen dienen na afloop van de huurperiode schoon door de Huurder te worden opgeleverd. Eventuele extra schoonmaakwerkzaamheden die daarna nog door SVA verricht moeten worden, worden aan de Huurder in rekening gebracht conform markprijs.

7. SVA kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de Huurder – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Huurder faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.  SVA zal wegens deze beëindiging gerechtigd zijn onmiddellijk alle haar toebehorende materialen die bij de Huurder aanwezig zijn op te halen.

Artikel 12 Overige bepalingen

1. Het is SVA toegestaan aan het door haar verhuurde materiaal reclame-uitingen te bevestigen.

2. De Huurder is ervoor verantwoordelijk dat gedurende de huur het materiaal van SVA niet wordt vermengd met soortgelijk materiaal van derden. Mocht vermenging als bedoeld in de vorige zin toch plaatsvinden, is de Huurder gehouden de waarde van dat materiaal aan SVA te vergoeden.

3. Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen voortvloeiende uit de met de Huurder gesloten overeenkomst(en) zijn, behoudens door de Huurder te leveren tegenbewijs, de administratieve gegevens van SVA beslissend.

4. Indien de Huurder zich jegens SVA beroept op diens garantieverplichting, rust op de Huurder de bewijslast van onjuiste aantallen, onjuistheden c.q. ondeugdelijkheid van materiaal en/of montage, of dat personeel van SVA het werk met onvoldoende vakmanschap heeft uitgevoerd.

5. Op deze algemene voorwaarden evenals op de tussen SVA en de Huurder gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

6. De bevoegde rechter is de Rechtbank Noord-Nederland locatie Assen afdeling kanton, tenzij de waarde van de zaak boven de €25.000,- komt, dan geldt dat de zaak aanhangig gemaakt wordt bij de afdeling civiel van voornoemde rechtbank.

7. Het is de Huurder niet toegestaan om door andere bedrijven handelingen te laten verrichten aan de door de Huurder bij SVA ingehuurde materialen. 

Steigerverhuur.

Steiger Verhuur Assen 

Is een online reserveringssysteem.
Makkelijk in gebruik en u kunt 24 uur per dag reserveren.

Annuleren Rolsteiger.

Niets is zo veranderlijk als het weer.

Wanneer u een gemaakte reservering minimaal 24 uur van tevoren afzegt, dan wordt  deze kosteloos geannuleerd.

Adverteerders

Het weer

Keuring.

Afbeelding van WhatsApp op 2023 12 15 om 17.23.17 b7ae1b29

 

 

Radar Weer

Contact

Steiger verhuur Assen

Zendmastweg 14 A
9405 CE Assen
T: 06 41771126

Langskomen?
Alleen volgens afpraak